Apostolstwo Dobrej Śmierci

APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

Spotkania członków ADŚ rozpoczynają się Mszą św. o godz. 19.00  w każdy III  wtorek miesiąca

OPIEKA DUCHOWA:

Ks. Krzysztof Gołębiewski

Zelatorka ADŚ;  Aniela Niziołek

__________________________

CZYM JEST APOSTOLSTWO  MATKI BOSKIEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI ?

O co tu właściwie chodzi?  O nic więcej, jak tylko „o nasze powołanie do świętości”. To oznacza właściwie pojęte i praktykowane na co dzień życie chrześcijańskiego, ciągle odnawiane i w pełni rozkwitłe w chwale niebieskiej.

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, istnieje niebezpieczeństwo odwrócenia się od drogi cnót chrześcijańskich i od wiernego wypełnienia codziennych obowiązków, opartych na Dekalogu i Ewangelii.

W ostatnich latach ludzie coraz bardziej stają się obojętni religijnie. Zwiększa się liczba tych, którzy odchodzą od Kościoła, ulegając złudzeniom i uprzedzeniom, stając się niewolnikami względów ludzkich, dając się opanować różnym namiętnością i występkom.

Więcej niż kiedykolwiek mnożą się dziś nagłe zgony, a śmierć w tragicznych wypadkach zbiera coraz większe żniwo. Ileż to ludzi każdego dnia odchodzi z tego świata bez pomocy i posługi kapłańskiej, bez pojednania z Bogiem i bliźnimi.

Toteż koniecznością jest ciągłe przypominanie chrześcijanom i innym ludziom o:

–       znikomości, kruchości i przemijaniu życia.

–       marności krótkotrwałych spraw tego życia.

–       celu ostatecznego człowieka.

–       najważniejszym zadaniu, czyli trosce o swoje zbawienie.

–       dobrej śmierci oraz o obowiązku dobrego przygotowania się do niej.

W każdej chwili bowiem mamy być czujni, gotowi, bo nie znamy dnia ani godziny. Błądzący grzesznicy mogą odnaleźć się i wrócić na drogę wiodącą do zbawienia. Im też, Kościół podał pomocną dłoń w osobie Tej, która jest dla świata Matką i Patronką Dobrej Śmierci. W tym celu Kościół ustanowił i zatwierdził STOWARZYSZENIE  MATKI  BOSKIEJ PATRONKI DOBREJ ŚMIERCI (zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci). W sposób przynaglający zachęca wiernych do oddania swego życia, a przede wszystkim śmierci, pod opiekę Maryi, Matki Kościoła.

INFORMACJE O APOSTOLSTWIE DOBREJ ŚMIERCI

Dobrze żyć – to wiele.

Dobrze umrzeć – to wszystko!.

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, zwane też Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej Bolesnej.

Kult Matki Boskiej Bolesnej ma swoje głębokie uzasadnienie w Ewangelii, zwłaszcza Św. Łukasza(por. Łk. 2, 33-35) i Św. Jana  (por. J 19, 25-27) oraz nauce Ojców Kościoła i wielkich czcicieli Matki Boskiej, m. In. Św. Efrema, Św. Augustyna. Św. Sofroniusza, Św. Azelma i Św. Bernarda.

Do rozkwitu tego kultu przyczynił się w szczególny sposób Zakon Serwitów powstały w XIII wieku.

Powstające liczne bractwa ku czci M. Boskiej Bolesnej były często wspierane autorytetem Kościoła, który hojnie obdarzył je licznymi przywilejami i odpustami.

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci w obecnej formie zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X, dnia 22 lipca 1908 roku. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół.

Następcy Piusa X również wspierali to Stowarzyszenie, zwłaszcza Benedykt XV i Pius XI.

Stowarzyszenie to zostało oddane pod szczególną opiekę Matce Boskiej od Siedmiu Boleści i Świętemu Józefowi – dwojgu wielkim Patronom Dobrej Śmierci.

I. CELE   APOSTOLSTWA.

*    łaski wytrwania w dobrem dla sprawiedliwych,

*    łaski nawrócenia dla grzeszników,

*    łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

II ŚRODKI.

Dla osiągnięcia celu Apostolstwa:

  1. Kieruje  nasze  myśli i pamięć ku rzeczom ostatecznym  człowieka ( śmierć, sąd, niebo, czyściec albo piekło)
  2. Poleca   nabożeństwo  do  Matki  Bożej   od   Siedmiu   Boleści pod  specjalnym wezwaniem Matki Boskiej  Patronki Dobrej Śmierci,
  3. Zapewnia  udział   w   zasługach  płynących  ze wspólnych modlitw wszystkich  członków Apostolstwa.

P O N A D T O:

W każdą sobotę i ostatnią niedzielę miesiąca w głównej  siedzibie Stowarzyszenia, w TINCHEBRAY , we  Francji  jest  odprawiana  Msza  św.  za żyjących i zmarłych  członków  Apostolstwa.  W  Polsce w tej  intencji są również odprawiane  Msze św.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA.

Wymagane są tylko dwa warunki:

  1. wyrażenie swojej zgody,
  2. wpisanie się do Księgi Apostolstwa u zelatorki ADŚ naszej parafii.

Raz dokonany zapis do Księgi ważny jest na całe życie i nie  trzeba go ponawiać.

PRZYGOTOWANIE NA ŚMIERĆ.

(Czynić każdego dnia)

Przypomnijmy sobie nasze rzeczy ostateczne:

– w każdej chwili mogę umrzeć i przejść do wieczności,

– w chwili śmierci będę sądzony wg moich uczynków,

– jeśli umrę w stanie grzechu śmiertelnego, będę wiecznie nieszczęśliwy w piekle razem z szatanami i potępionymi,

– jeśli umrę w stanie łaski uświęcającej, będę wiecznie szczęśliwy z  Aniołami i Świętymi w niebie.

Mój Boże, udziel mi łaski, abym żył i umierał w Twojej świętej miłości i nigdy Cię nie obraził.

3 razy; Zdrowaś Mario Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami

Święty Józefie  –  módl się za nami

MODLITWA Z ODPUSTEM  ZUPEŁNYM NA GODZINĘ ŚMIERCI

Panie i Boże mój! Już teraz przyjmuję z Twojej ręki, z poddaniem i ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki podoba się Tobie zesłać na mnie, wraz z wszystkimi lękami, karami i cierpieniami, które będą jej towarzyszyły, jako wynagrodzenie za grzechy. Amen.

MODLITWA I AKT OFIAROWANIA O UPROSZENIE ŁASKI DOBREJ ŚMIERCI

Ojcze Święty ofiaruję Ci wszystkie Msze święte już odprawione oraz te, które mają się dzisiaj jeszcze odprawić w całym Kościele, abyś przez Krew najdroższą Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i za wstawiennictwem Najświętszej Mari Panny, Bolejącej u stóp Krzyża, udzielić raczył: sprawiedliwym –  wielkiego daru wytrwania w dobrym, grzesznikom – łaski doskonałego nawrócenia, a wszystkim wierzącym w Chrystusa, a zwłaszcza mnie, moim krewnym i członkom Stowarzyszenia, w ostatnich chwilach życia, łaski przyjęcia świętego Wiatyku, namaszczenia Olejami świętymi i dobrej, w Twoich oczach, śmierci. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA O ŁASKĘ DOBREJ ŚMIERCI

Ukochany mój, Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte Twe Serce na krzyżu, przestało bić. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.

O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Ucieczko grzesznych i patronko dobrej śmierci, bądź z nami w godzinę naszego konania. Wyjednaj nam żal doskonały , szczerą skruchę, odpuszczenie naszych grzechów, godne przyjęcie Świętego Wiatyku, umocnienie Sakramentem Chorych, abyśmy z ufnością mogli stanąć przed sprawiedliwym, ale i miłosiernym Sędzią, naszym Bogiem i Zbawicielem. Amen.

O, Święty Józefie, mój dobry Ojcze i opiekunie Kościoła świętego, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w łączności z Jezusem i Maryją.

Jezu, Maryjo , Józefie Święty, w ręce Wasze oddaję duszę moją teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA

Chwalebny Michale Archaniele, który walczyłeś z takim męstwem przeciw hufcom zbuntowanych aniołów, przybądź z pomocą konającym. Racz wejrzeć jak szatan krąży wokół ich łoża, by ich  zgubić. Racz wejrzeć, jak się wysila, by ich utrzymać w więzach grzechu, pogrążyć w zatwardziałości i zatopić w otchłaniach piekła.

Miłosierny opiekunie dusz, przybądź z pomocą umierającym. Wzbudź w nich uczucie żywej wiary i szczerej skruchy. Ożyw w nich ufność. Rozpal w ich sercach święty ogień miłości Bożej. Złagodź ich cierpienia. Uproś im uległość dla Woli Bożej. Obroń ich w konaniu przed szatanem.

Wreszcie, po odniesionym zwycięstwie, wprowadź ich do przybytku wybranych. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

O najłaskawszy Jezu, Miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.

Serce Jezusa konające – zmiłuj się nad konającymi!

Serce Maryi współbolejące – módl się za cierpiącymi.

„Ratujmy dusze w czyśćcu cierpiące”

Módlmy się za dusze w czyśćcu cierpiące każdego dnia, a za ich pośrednictwem – prośmy o łaski nam potrzebne.

Niedziela

O, Panie Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój Jezus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z mąk czyścowych, a zwłaszcza tę najbardziej opuszczoną i wprowadź ją do chwały Twojej, gdzie by Cię chwaliła i błogosławiła na wieki. Amen.

Ojcze nasz….Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…..Psalm 130

 Poniedziałek

O, Panie, Boże Wszechmogący! Błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój Jezus wylał za nas w okrutnym biczowaniu swoim, racz wybawić dusze z mąk czyśćcowych, a mianowicie tę, która jest najbliższa chwały Twojej, aby Cię najrychlej oglądała i wielbiła na wieki. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…Psalm 130

 Wtorek

O, Panie, Boże Wszechmogący!, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój Jezus wylał za nas w bolesnym cierniem ukoronowaniu, racz wybawić dusze z czyśćca, mianowicie tę, która miała być ostatnia uwolniona, aby Cię najprędzej w chwale Majestatu Twego wielbiła i błogosławiła na wieki wieków. Amen !

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…Psalm 130

 Środa

Wszechmogący Boże! Przez Najdroższą Krew Syna Twego, Jezusa, Zbawiciela naszego, którą wylał, dźwigając ciężar krzyża na ulicach Jerozolimy, wybaw, proszę Cię duszę z czyśćca, mianowicie tę, która ma najwięcej zasług przed obliczem Twoim, aby otrzymawszy wysoki stopień chwały, wielbiła i wysławiała Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…Psalm 130.

Czwartek

Wszechmogący Boże! Przez Najświętsze Ciało i Krew Jednorodzonego Syna Twego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, który w przeddzień śmierci dał się na pokarm i napój apostołom i całemu Kościołowi i zostawił na wieczną ofiarę ożywiający pokarm duszom wiernym, wybaw, proszę Cię, duszę w czyśćcu, która miała szczególne nabożeństwo do Tajemnicy Miłości, aby Cię przez nią wielbiła wraz s Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Wieczny odpoczynek…Psalm 130

Piątek

Wszechmogący Boże! Błagamy Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, a najbardziej z Rąk i Nóg Najświętszych, wybaw dusze z mąk czyśćcowych, mianowicie te, za  które powinienem się modlić, aby z mojej winy nie były zatrzymane w ognistym więzieniu. Ach, Panie! Racz je co prędzej wprowadzić do chwały Twojej, gdzie z aniołami będą Cię wielbić i wysławiać na wieki. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…Wieczny odpoczynek…Psalm 130

 Sobota

Wszechmogący Boże! Błagam Cię pokornie przez Najdroższą Krew Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał w obliczu Najboleśniejszej Matki swojej, wybaw dusze z czyśćca, mianowicie te, które miały do Niej nabożeństwo w tym życiu, by wszedłszy do chwały Twojej wraz z maryją wielbiły Cię na wieki. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Mario…Wieczny odpoczynek…Psalm 130

 

Modlitwa za zmarłych rodziców

 Boże, któryś nam przykazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszami ojca i matki mojej i odpuść im grzechy, a mnie dozwól ich oglądać w radościach wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

                    

                    De Profundis – Psalm 130

              Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,

              O Panie, słuchaj głosu mego.

                     Nachyl swe ucho

                     na głos mojego błagania

              Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,

              Panie, któż się ostoi?

                      Ale Ty udzielasz przebaczenia,

                      aby Ci ze czcią służono.

              Pokładam nadzieję w Panu,

              dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

              dusza moja oczekuje Pana

                     Bardziej niż strażnicy poranka

                     niech Izrael wygląda Pana.

          U Pana jest bowiem łaska

          u Niego obfite odkupienie.

                     On odkupi Izraela

                     ze wszystkich jego grzechów.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

A światłość wiekuista niechaj im świeci,

Niech odpoczywają w pokoju. Amen  

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.