Akcja Katolicka

AKTUALNOŚCI

Komunikat 4 marzec 2020-1

Jan Paweł II rówieśnik Bitwy Warszawskiej


8 stycznia 2018 roku, uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym.


6 marca 2017 roku – Msza święta i spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

W poniedziałek, 6 marca 2017 roku, gościliśmy  panią Elżbietę Olejnik – Prezes DIAK oraz ks. Piotra Odziemczyka – Asystenta Kościelnego DIAK. Po Mszy świętej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. Piotr Odziemczyk, odbyło się spotkanie, na którym zastanawialiśmy się nad rolą Akcji Katolickiej w Kościele i świecie.

Akcja

Parafia Świętych Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego

w Warszawie


My chcemy Boga, Panno Święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!|
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan!

(z Hymnu Akcji Katolickiej)

Stowarzyszenie Akcji Katolickiej działa przy naszej parafii od 14 grudnia 1994 r. Jesteśmy grupą świeckich skupionych w ramach ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej struktury, gdzie w porozumieniu z księdzem proboszczem – asystentem kościelnym uczestniczymy w budowaniu lokalnego Kościoła Chrystusowego.

Pragniemy czynić Kościół obecnym i aktywnym w miejscach i okolicznościach właściwych osobom świeckim: w środowisku pracy, w rodzinie, w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Chcemy, aby dzięki naszej aktywności Kościół stawał się solą ziemi wszędzie, gdzie będziemy posłani na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania. (KK, n.33).

Nasze powołanie pragniemy realizować szczególnie poprzez:

  • Pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła

  • Pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie

  • Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego

  • Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym

  • Angażowanie się w formację dzieci i młodzieży

  • Kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym
    (wg Statutu Akcji Katolickiej w Polsce, Art.9)

Przeżywamy wielkość naszego powołania, lecz uświadamiamy sobie także słabość i kruchość naszą. Dlatego prosimy Boga, Stwórcę i Króla Wszechświata, aby wspierał nas w budowaniu Jego Królestwa. Pragniemy czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła i Ojczyzny, dlatego modlimy się o siłę i mądrość, abyśmy modlitwą i apostolską działalnością uświęcali nasze życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Modlimy się o światło Ducha Świętego, byśmy Jego pomocą wsparci potrafili formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego. Niech Duch Święty sprawi, abyśmy apostołując w Akcji Katolickiej byli dyspozycyjnymi, wiernymi podjętym postanowieniom, gotowymi do wyrzeczeń i wytrwałymi w przeciwnościach. Amen.

(wg codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej)

Święta Maryjo Królowo Apostołów,

Święty Andrzeju Bobolo,

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati,

Błogosławiony Stanisławie Starowieyski,

patronowie Akcji Katolickiej,

módlcie się za nami.

Daj nam Panie moc i siłę,

Ojców naszych wiarą żyć,

Głosić prawdy Bogu miłe, Apostołem Twoim być.

Dziś pragniemy sercem całym,

Z wieczernika przykład brać,

Kochać bliźnich dla Twej chwały,

Ewangelii ziarno siać.

Źródło prawdy i miłości,

Ty, co w niebie miejsce masz,

Prowadź Akcję do świętości,

Królu Świata, Panie nasz.

(z Hymnu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej)

opracował Robert Kocyło


Akcja Katolicka w Archidiecezji Warszawskie

„ Akcjo Katolicka, nie lękaj się ! Należysz do Kościoła i jesteś w sercu Pana,

który wciąż kieruje twoje kroki ku nigdy nie przewyższonej nowości Ewangelii”.

                                                                                                                  Jan Paweł II


akcja logo 2Informacja o Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej
przy Parafii Św. Wyznawców O. Rafała Kalinowskiego
i Br. Alberta Chmielowskiego  w Warszawie 

Akcja Katolicka w n/Parafii ukształtowała się na gruncie doświadczeń i prac Zespołu Synodalnego, który – zgodnie z zarządzeniem Prymasa Polski – powstał w listopadzie4 1993 r. celem propagowania życia religijno-moralnego, a zwłaszcza zagadnień poruszonych przez biskupów na II Polskim Synodzie Plenarnym. To członkowie tego Zespołu – mając błogosławieństwo księdza Proboszcza, Henryka Michalaka, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Św. Jana Pawła II , skierowane w 1993 do Biskupów Polskich reaktywowania Akcji Katolickiej, jako działania odradzającego naród polski po latach walki władzy ludowej z Kościołem katolickim – stali się zaczynem utworzenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Spotkanie inicjujące Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, mające charakter informacyjny, odbyło 14 grudnia 1994 r. Opiekunem – Asystentem kościelnym POAK-u został ks. Proboszcz, Henryk Michalak, a przewodniczącym – p. Mirosław Salicki.

Oficjalnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany Dekretem N. 1119/95/P Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej z dnia 01 marca 1997 r., podpisanym przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Prymasa Polski, ks. Kardynała Józefa Glempa. Liczył 10 osób – członków zwyczajnych. Asystentem Kościelnym był ks. Proboszcz Henryk Michalak do czerwca 2005 r. Prezesem I-ej kadencji POAK została p. Barbara Pytlak.

Od września 2005 r. Asystentem kościelnym n/POAK był ks. Proboszcz Grzegorz Jankowski.

Obecnie Asystentem n/POAK jest ks. Proboszcz Dariusz Kowalski.

Prezesami w kolejnych kadencjach n/ POAK byli Stanisława Zychowicz, Roman Gajownik i obecnie Stanisława Zychowicz.

Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, zaczynając uczestnictwem we Mszy św. o g. 19,00

Obecnie n/POAK liczy 30 osób – członków zwyczajnych oraz 14 osób – członków wspierających. W n/Parafii do Akcji Katolickiej należą ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę w Stowarzyszeniu, w tym liderzy, przewodniczący i dyrektorzy wszystkich wspólnot istniejących w Parafii.

Statutowe cele Akcji Katolickiej realizujemy poprzez:
– pogłębianie formacji chrześcijańskiej na naszych comiesięcznych spotkaniach, słuchając katechez głoszonych przez Ks. Proboszcza,
– rozwijanie wartości życia religijnego i kulturalnego poprzez wypełnianie zadań apostolskich, czynnie uczestnicząc w życiu n/Parafii.
– czynny udział w uroczystościach liturgicznych Kościoła, a także w życiu społecznym naszej wspólnoty parafialnej.

Staramy się, tak jak zachęcał nas św. Jan Paweł II, funkcjonować w świecie współczesnym jako dobrzy chrześcijanie, przemieniać świat w oparciu o Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka, zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga.

Chcesz poznać nas z bliska, naszą formację i podejmowane działania?

Przyjdź !


Słowo Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do Akcji Katolickiej w Polsce podczas audiencji w auli Pawła Vl, 26 kwietnia 2003 r.

Jan Paweł II -11Drodzy bracia i siostry, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Polski.

Serdecznie witam wszystkich, pozdrawiam Asystenta Kościelnego, Biskupa Piotra Jareckiego, Prezesa i Zarząd. Przybyliście do Rzymu, do Grobów Apostolskich, ażeby dziękować Bogu za owoce działalności Akcji Katolickiej w Polsce, po jej odrodzeniu przed dziesięciu laty. Choć to niedługi okres czasu, jest za co dziękować. Wiem, że Akcja Katolicka w Polsce posiada już pełną strukturę organizacyjną, obejmującą rzeszę ludzi świeckich, którzy z oddaniem służą Kościołowi odnajdując własne charyzmaty i pola osobistego zaangażowania w dzieło ewangelizacji. Przed dziesięciu laty prosiłem biskupów polskich, aby postarali się o przywrócenie Kościołowi tej formy apostolstwa świeckich. Dziś mogę powiedzieć, że wypełnili to zadanie, a Wy, wszyscy członkowie Akcji Katolickiej, jesteście wspaniałym darem dla całej wspólnoty Ludu Bożego.
Jak wiadomo Akcja Katolicka wyrosła z ruchów odnowy religijnej, jakie w drugiej połowie XIX wieku objęły wiele środowisk katolików świeckich. Z kolei, za Papieża Piusa XI, Akcja przybrała kształt czynnej formy uczestnictwa świeckich w apostolacie hierarchii. Jej programem stały się słowa św. Pawła: „instaurare omnia in Christo” – „odnowić wszystko w Chrystusie” (por. Ef 1,10). Dzięki wytrwałej realizacji tego programu odnowy rzeczywistości Kościoła i świata „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Akcja Katolicka stała się szkołą formacji świeckich przygotowującą do odważnego stawiania czoła sekularyzacji, jaka coraz mocniej dawała o sobie znać w wieku XX. Odwołuję się do tych faktów historycznych, aby wskazać na pewną analogię pomiędzy tamtymi początkami i początkami odrodzonej Akcji Katolickiej w Polsce. Jak wtedy, tak i teraz u źródeł jej istnienia i działania jest głębokie pragnienie wiernych świeckich, aby aktywnie uczestniczyć z biskupami i kapłanami w ich odpowiedzialności za życie Kościoła i za głoszenie Dobrej Nowiny. Nie zmienił się też cel i duchowy program działalności: odnowić siebie, własne środowisko, wspólnotę wierzących, a w końcu cały świat w oparciu o miłość i moc Chrystusa. W końcu łączy te dwa początki to samo wyzwanie, jakie niesie ze sobą sekularyzacja różnych sektorów życia społecznego.
Podejmujcie to wezwanie jako świadkowie Ewangelii w różnych środowiskach – we własnej rodzinie, w miejscu pracy, w szkole czy na uczelni. Podejmujcie je świadomi, że „obowiązek i prawo do apostolstwa otrzymują świeccy na mocy samego zjednoczenia z Chrystusem-Głową. Wczepieni bowiem przez chrzest w Ciało mistyczne Chrystusa, utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są oni przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa” ( Apostolicam actuositatem, 3 ). Obowiązek i prawo, właśnie tak, macie obowiązek i prawo świadczyć o jej aktualności, macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię. Świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka, zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga. Jeżeli Kościół uznaje to Wasze prawo, jeżeli Was wspiera w jego realizacji, to z drugiej strony przypomina Wam, że jest to Wasz obowiązek. I ja o tym przypominam odwołując się do sakramentu chrztu, w którym dzięki usprawiedliwieniu stajecie się apostołami sprawiedliwości i odwołując się do bierzmowania, w którym Duch Święty uzdolnił Was do pełnienia funkcji prorockiej w Kościele. Trzeba jednak byście pamiętali iż ten obowiązek, to zaszczytne nadanie możecie wypełnić jedynie w oparciu o Chrystusa. Akcja Katolicka nie może się ograniczyć jedynie do działania w społecznym wymiarze Kościoła. Jeśli ma być szkołą, wspólnotą formacji świeckich gotowych przemieniać świat w oparciu o Ewangelię, to musi kształtować swoją własną duchowość. A jeśli ma przemieniać rzeczywistość w oparciu o Chrystusa, to ta duchowość winna się zasadzać na kontemplacji Jego Oblicza. Jak napisałem w Liście „Novo millennium ineunte”: „nasze świadectwo byłoby niedopuszczalnie ubogie gdybyśmy sami, jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują Oblicze Chrystusa”(n. 16). „Idźcie naprzód z nadzieją! Nowe tysiąclecie otwiera się przed Kościołem niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć licząc na pomoc Chrystusa. Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się Jego narzędziami. (…). Możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został dany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” ( Rz 5,5 )” (Novo millennio ineunte, 58)
Na tę drogę, na drogę kontemplacji Oblicza Chrystusa, na drogę tworzenia duchowości Akcji Katolickiej w oparciu o tę kontemplację, na drogę apostolstwa i świadectwa, z całego serca błogosławię.

Na podstawie L,OSSEVATORE ROMANO z 27 kwietnia 2003r.

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.