Archiwum działu „Mały Katechizm”

Mały katechizm

Mały Katechizm ma nam służyć w przypomnieniu najważniejszych zasad wiary i przykazań, modlitw, zasad moralnych oraz wskazań kościelnych. Najbardziej podstawowe (dla katolika) wiadomości Wyznanie wiary (Skład Apostolski) Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie) Dekalog według Księgi Wyjścia Dekalog według Księgi Powtórzonego Prawa Dekalog – formuła katechetyczna Główne prawdy wiary Dwa przykazania miłości Dekalog Przykazania kościelne Osiem błogosławieństw […]

Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. […]

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić […]

Dziesięć przykazań Bożych – Dekalog

Dekalog według Księgi Wyjścia – Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! […]

Dekalog według Księgi Wyjścia

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu […]

Dekalog według Księgi Powtórzonego Prawa

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie… Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. . . Będziesz zważał na szabat, aby go święcić… Czcij swego ojca i swoją matkę. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. […]

Dekalog – formuła katechetyczna

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. 10. Ani […]

Osiem Błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem […]

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa, 2. Post, 3. Jałmużna.  

Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana „kanonem” Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu.