Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana „kanonem” Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

Kanon Pisma Świętego – Stary Testament

Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
dwie Księgi Samuela
dwie Księgi Królewskie
dwie Księgi Kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księga Estery
dwie Księgi Machabejskie
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga Przysłów
Księga Koheleta (Eklezjastesa)
Pieśń nad pieśniami
Księga Mądrości
Mądrość Syracha (Eklezjastyk)
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza
Lamentacje
Księga Barucha
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księga Ozeasza
Księga Joela
Księga Amosa
Księga Abdiasza
Księga Jonasza
Księga Micheasza
Księga Nahuma
Księga Habakuka
Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza
Księga Zachariasza
Księga Malachiasza;

Kanon Pisma Świętego – Nowy Testament

Ewangelia według św. Mateusza
Ewangelia według św. Marka
Ewangelia według św. Łukasza
Ewangelia według św. Jana
Dzieje Apostolskie
Listy św. Pawła:

  • do Rzymian
  • dwa Listy do Koryntian
  • do Galatów
  • do Efezjan
  • do Filipian
  • do Kolosan
  • dwa Listy do Tesaloniczan
  • dwa Listy do Tymoteusza
  • do Tytusa
  • do Filemona

List do Hebrajczyków
List św. Jakuba
dwa Listy św. Piotra
trzy Listy św. Jana
List św. Judy
Apokalipsa

Bez komentarzy.

Komentowanie jest wyłączone w całym serwisie.