Archiwum działu „Niezbędnik”

Dekalog według Księgi Powtórzonego Prawa

Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie… Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy. . . Będziesz zważał na szabat, aby go święcić… Czcij swego ojca i swoją matkę. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. […]

Dekalog – formuła katechetyczna

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 5. Nie zabijaj. 6. Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. 10. Ani […]

Osiem Błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem […]

Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa, 2. Post, 3. Jałmużna.  

Kanon Pisma Świętego uznawany przez Kościół katolicki

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana „kanonem” Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem) i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

Kanon Pisma Świętego – Nowy Testament

Ewangelia według św. Mateusza Ewangelia według św. Marka Ewangelia według św. Łukasza Ewangelia według św. Jana Dzieje Apostolskie Listy św. Pawła: do Rzymian dwa Listy do Koryntian do Galatów do Efezjan do Filipian do Kolosan dwa Listy do Tesaloniczan dwa Listy do Tymoteusza do Tytusa do Filemona List do Hebrajczyków List św. Jakuba dwa Listy […]

Kanon Pisma Świętego – Stary Testament

Księga Rodzaju Księga Wyjścia Księga Kapłańska Księga Liczb Księga Powtórzonego Prawa Księga Jozuego Księga Sędziów Księga Rut dwie Księgi Samuela dwie Księgi Królewskie dwie Księgi Kronik Księga Ezdrasza Księga Nehemiasza Księga Tobiasza Księga Judyty Księga Estery dwie Księgi Machabejskie Księga Hioba Księga Psalmów Księga Przysłów Księga Koheleta (Eklezjastesa) Pieśń nad pieśniami Księga Mądrości Mądrość Syracha […]

Warunki Sakramentu Pokuty

1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Spowiedź szczera 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie

Dziewięć grzechów przeciw miłości bliźniego (grzechy cudze)

1. Namawiać kogoś do grzechu 2. Nakazywać grzech 3. Zezwalać na grzech 4. Pobudzać do grzechu 5. Pochwalać grzech drugiego 6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy 7. Nie karać za grzech 8. Pomagać do grzechu 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech