Historia Parafii

Historia Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętych Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego w Warszawie

Historia Parafii Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata Alberta od samego początku, to jest od 28 czerwca 1985 roku, była bardzo trudna. Mimo oficjalnych uzgodnień władze miasta nie pozwalały na rozpoczęcie budowy kościoła i utworzenie parafii. Stosowano różne formy zastraszania ludzi, którzy uczestniczyli w nabożeństwach pod krzyżem ustawionym na terenie przeznaczonym pod budowę kościoła. Grożono grzywną, a nawet aresztem. Gdy te próby zastraszania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ścięto krzyż, a teren ogrodzono. Ale życie duchowe nie ustało. Mieszkańcy osiedla nadal zbierali się na nabożeństwa, a Msza Święta odprawiana była przy płocie ogradzającym teren pod budowę kościoła. Trwało to do 16 grudnia 1986 roku, kiedy to władze wyraziły zgodę na budowę kościoła. Trzy lata później – 15 VI 1988 r. została erygowana parafia pod wezwaniem Błogosławionych Powstańców Polskich: Ojca Rafała Kalinowskiego, Ojca Honorata Koźmińskiego i Brata Alberta Chmielowskiego.

Decyzję o wyborze tych właśnie patronów podjął ks. Henryk Michalak w następujących okolicznościach: Ojciec Święty Jan Paweł II podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, 22 czerwca 1983 roku, beatyfikował Ojca Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta Chmielowskiego. Wśród zgromadzonych na Błoniach krakowskich był ks. Henryk Michalak. Słowa Ojca Świętego, że ci błogosławieni są wzorem dla każdego Polaka, zapadły głęboko w jego serce i pozostały w pamięci. A rok 1983 to był kolejny trudny rok stanu wojennego, więc postacie błogosławionych powstańców polskich stały się ks. Henrykowi Michalakowi szczególnie bliskie. Podjął więc decyzję, że jeżeli znajdzie się w sytuacji wyboru patronów, to będą to właśnie błogosławieni powstańcy styczniowi. Taka sytuacja nadarzyła się wkrótce.

Ks. Henryk Michalak otrzymał misję tworzenia nowej parafii. Jej patronami zostali ci właśnie wyniesieni na ołtarze powstańcy polscy. Oficjalna nazwa parafii początkowo brzmiała: Błogosławionych Powstańców Polskich: Ojca Rafała, Brata Alberta i Ojca Honorata Koźmińskiego. Ze względów prawno-teologicznych nastąpiła zmiana z Błogosławionych Powstańców Polskich na Błogosławionych Wyznawców Polskich. Kolejna zmiana wiązała się z kanonizacją błogosławionych patronów, stąd: Parafia Świętych Wyznawców o. Rafała i br. Alberta.Natomiast bł. Honorat Koźmiński, także powstaniec styczniowy, który u początku parafii był jednym z patronów, pozostał nieoficjalnym jej patronem. Z pierwszą nazwą parafii jest związany namalowany przez p. Aleksandrę Krupską tryptyk, na którym zostali umieszczeni wszyscy trzej błogosławieni powstańcy polscy. Obraz znajduje się w prezbiterium kaplicy. Obecnie parafia obejmuje dwa osiedla na Marymoncie Dolnym w Warszawie: Rudę i Potok, na których zamieszkuje około 12 tysięcy mieszkańców.